آوازگل سنگ

کاش خداوند سه چیز را نیافریده بود:عشق و غرور و دروغ.زیرا اگر عشق نبود انسان به خاطر غرورش دروغ نمیگفت

شهریور 89
2 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
5 پست
خرداد 89
2 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
5 پست
مهر 87
5 پست
شهریور 87
10 پست
مرداد 87
17 پست
قصر
1 پست
تبسم
1 پست
ماتم
1 پست
دلتنگی
2 پست
خسته
1 پست
دنیا
1 پست
رمضان
1 پست
عروسک
1 پست
غم
2 پست
عشق
2 پست
خدا
2 پست
دختر
1 پست
پسر
1 پست
خوابگاه
1 پست
دانشجو
1 پست
امتحان
1 پست
باران
2 پست
متن
1 پست
شادی
1 پست
آسمان
1 پست
بهشت
1 پست
زمین
1 پست
تقدیر
1 پست
ابر
1 پست